newsletter-header

ליווי מעסיקים בתהליכי ניהול כוח אדם

ניהול כוח אדם מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בפניהם עומדת חברה ועל כן מפנה המעסיק משאבים רבים למטרה זו. במטרה ליעל תהליכי ניהול כוח אדם, מעסיק נדרש ללמוד את המצב הקיים וכן להעריך את העתיד. היות והעתיד טומן בחובו אי-ודאויות רבות העשויות להשפיע על ההערכה העתידית עולה הצורך להיוועץ עם מומחה אשר מסוגל, על סמך הנחות נבחרות, לחזות את העתיד.

ביצוע שינויים ארגוניים הכוללים שינוי במצבת העובדים ו/או בהסכמי העבודה הקיימים הינו תהליך מסובך ויקר. על כן חישוב העלויות הכרוכות בתהליך השינוי הארגוני מהווה פרמטר חיוני ביותר לצורך קבלת ההחלטות בחברה ועל מנת להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה. הבנת העלויות…
כאשר מעביד מחליט על ביצוע תוכנית פרישה במטרה לבצע שינוי במצבת העובדים הוא נדרש לבצע מספר פעולות ובהן: הגדרת יעדים לתוכנית, לרבות מספר הפורשים במסגרת התוכנית ואפיונם; קביעת תנאי הפרישה, לרבות הגדרת הזכויות הניתנות לעובד הפורש במסגרת התוכנית; קביעת התקציב של…
זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה. משא ומתן על זכויות עובדים מתקיים במספר רמות: משא-ומתן ארצי להשגת הסכם קיבוצי כללי החל על כל העובדים, כגון משא ומתן על תוספת היוקר; משא-ומתן…

Login