newsletter-header

חוות דעת מומחה לצורך התדיינות משפטית

חוות דעת מומחה נדרשת כאשר עולה סוגיה משפטית המצריכה ניתוח כלכלי ו/או סוגיה הכוללת אי ודאות כספית.

חוות הדעת האקטוארית מוגשת במטרה לספק מידע מקצועי וענייני על אופן הערכתו של האקטואר את הסוגיה הנידונה. אופן עריכת התחשיבים האקטואריים הנדרשים וסיכום תוצאות התחשיב האקטוארי מוגשים בצורת חוות דעת מומחה.

עדות לבית משפט ניתנת, מטעם ג. אליגון בע"מ, על ידי גיורא אליגון, אקטואר ראשי ומנכ"ל החברה. לגיורא אליגון ניסיון רב במתן עדות בבתי משפט אשר נרכש לאורך שנות עבודתו כאקטואר האוצר וכאקטואר יועץ.

לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב במתן חוות דעת אקטואריות בסוגיות הנוגעות, בין היתר, לתחומים הבאים:

צורכי ניהול יעיל של מצבת העובדים בחברה ושל עלויות השכר נדרשים מנהלים לעריכת תחזיות רלוונטיות ומהימניות, בהן תחזיות בדבר תחלופת עובדים, תשלומים צפויים והוצאות חזויות. תחזיות אלו עונות לדרישות המעסיק רק במקרים בהם הן נערכות באופן המביא בחשבון הן את…
במקרים בהם אדם נפגע או קיפח את חייו כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה או כתוצאה מרשלנות של צד ג', קיימת לו או לבני משפחתו הזכות לתבוע פיצויים בגין הפגיעה בכושר השתכרותו. בתחום הנזיקין ג. אליגון בע"מ מספקת מספר תחשיבים בשיטות…
במשק העבודה בישראל זכויות עובדים הינן תוצאה של נוהג הקיים במקום העבודה, הסכמי העסקה אישיים, הסכמים קיבוציים ותהליכי חקיקה. פגיעה בזכויות עובדים מתקיימת בכל מקרה בו המעסיק אינו ממלא את ההסכמות הקיימות וכתוצאה מכך נפגע העובד. הפסדי פנסיה נגרמים, בין…
במדינת ישראל של ימנו כמעט כל אדם פרטי  וגוף מאוגד  הינו בעלים או מוטב בפוליסת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל. מכאן שלכל אדם פרטי או גוף מאוגד זכויות מתוקף היותו "מבוטח". זכויות אלו נקבעות, בין היתר, במסגרת הפוליסה, תקנוני…
במקרים רבים נדרש לבצע בחינת נאותות של תחשיבים וחוות דעת אקטואריות, בחינה זו מלווה לעיתים בהכנתה של חוות דעת נגדית. תחשיבים אקטואריים מושתתים על קיומן של הנחות שונות המותאמות לכל מקרה לגופו. מומלץ כי, במקרים בהם הסוגיה מורכבת, תבוצע בחינה…

Login