newsletter-header

מילון מונחים

לוח המפרט את הסתברויות התמותה הקיימות באוכלוסיה על פי גילו ומינו של הפרט. טבלה המפרטת כמה אנשים מתוך אוכלוסייה  יישארו בחיים כעבור שנה, שנתיים, שלוש שנים וכו'. תוחלת החיים אינה אחידה באוכלוסיות שונות, ולכן לא די בלוח תמותה אחד, אלא…
"תשלום לקופת-תגמולים, לקרן-פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי-פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר." "תשלום לקופת-תגמולים, לקרן-פנסיה או לקרן כיוצא…
הזכות לפדות בכסף ימי מחלה שלא נוצלו בעת ניתוק יחסי עובד מעביד. הזכות לפדות בכסף ימי מחלה שלא נוצלו בעת ניתוק יחסי עובד מעביד. מונח זה אינו מופיע בחוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976. על פי החוק, הזכאות של עובד…
תקופת השיתוף קובעת כי כל רכוש שנצטבר בזמן שנות הנישואין יחולק באופן שווה בין בני הזוג בעת גירושין במסגרת איזון משאבים.   תקופת שיתוף (או חזקת השיתוף) היא הלכה משפטית שהייתה נהוגה עד לחיקוקו של חוק יחסי הממון משנת 1973.…
תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות פורסם בחודש יולי 2009 ע"י הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים. שמו באנגלית של תקן זה הוא: International Financial Reporting Standard for small and medium sized entities. התקן אינו כולל מועד תחילה וזאת על מנת שכל…
תקן חשבונאות בינלאומי 19 (להלן: IAS 19) קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובדים ואת הגילוי הנדרש בגינן בדוחות הכספיים.   שמו באנגלית של תקן זה הוא: International Accounting Standard 19, Employee Benefits או בקיצור IAS 19. תקן חשבונאות בינלאומי 19…
תקן חשבונאות מספר 18 (להלן תקן 18), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים, נועד להחיל על מוסדות הבריאות הציבוריים כללי חשבונאות ודיווח אחידים. יש לציין כי תקן זה אינו חל על ישויות בתחום הבריאות אשר מהוות ישויות…
התקן מאשר לישויות קטנות ובינוניות לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2011.   מטרת התקן לאפשר לישויות קטנות ובינוניות לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקן הדיווח…
עמוד 2 מתוך 2

Login