newsletter-header

חוק יחסי ממון בין בני זוג

חוק יחסי ממון בין בני זוג נחקק בשנת 1973 ומטרתו להסדיר את זכויותיהם וחלוקת הרכוש של בני הזוג בהליכי גירושין.


חוק יחסי ממון בין בני זוג נחקק בשנת 1973 ומטרתו להסדיר את זכויותיהם וחלוקת הרכוש של בני הזוג בהליכי גירושין. חוק יחסי ממון תקף החל מיום 1/1/1974 ומטרתו לשקף את שוויון הזכויות ברכוש המשותף של בני זוג העומדים בפני הליך גירושין גם במקרה שהרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג.

ע"פ חוק יחסי ממון זוג העומד בפני הליך גירושין או במקרה מות של אחד מבני הזוג יש לבצע הליך איזון משאבים לחלוקת כלל הנכסים ברשות הזוג באופן שווה גם אם לא כל הרכוש נרשם ע"ש שני בני הזוג. איזון משאבים הינו תהליך שנעשה על ידי אקטואר.

בהגדרת כלל הנכסים עליהם מדבר חוק יחסי ממון נכללים גם זכויות פנסיה עתידיות, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות גמל וחסכונות.  בהליך איזון המשאבים מתבצעת חלוקת הנכסים למעט מקרים מסוימים:

  • נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין.
  • נכסים שקיבל אחד מבני הזוג במתנה או בירושה.
  • גימלה מהביטוח הלאומי שמקבל אחד מבני הזוג ע"פ פסקת דין או חיקוק כתוצאה מנזק גופני או מוות.
  • נכסים שעבורם הסכימו בכתב שני בני הזוג לא לחלוק ביניהם.

 המטרה של הליך איזון משאבים שמבצע אקטואר היא להגיע לאיזון כספי בין בני הזוג לאחר הפחתת החובות.

 איזון המשאבים יכול להתקיים בתנאים הבאים:

  • שנה מיום שנפתח ההליך המשפטי לסיום הנישואים או לחלוקת הרכוש.
  • במקרה בו בני הזוג חיים בנפרד אך תחת אותה קורת גג במשך תקופה של תשעה חודשים לפחות מתוך השנה.

במקרים של אלימות במשפחה יכול בית המשפט לקבוע את קיצור התקופה הנדרשת להליך איזון משאבים.

בית המשפט ראשי לדרוש כתב הסכמה להפסקת הנישואין או הסכמה למתן/קבלת גט. וכן, אם נראה כי המבקש בהליך פועל שלא בתום לב יכול בית המשפט לעכב את ביצוע פסק הדין.

איזון משאבים שונה נקבע רק בסמכות בית המשפט. כך שבנסיבות מיוחדות אותן הצדיק בית המשפט יכולים לחלק את הנכסים באופן לא מאוזן או לחלופין נכסים שלא אמורים להיכלל ע"פ החוק יוכללו בתהליך איזון המשאבים.

Login