newsletter-header

זכויות פנסיה

זכויותיו של אדם לקבלת כספים לאחר יציאתו לפנסיה.


 

החל מה- 1/1/2008 כל מעסיק מחויב במתן ביטוח פנסיה עבור כל עובד שמלאו לו 21 שנה לגברים ו 20 שנה לנשים, בעל ותק של חצי שנה במקום עבודתו או שהחל את עבודתו והעביר את הביטוח הפנסיוני ממקום העבודה הקודם. במקרים בהם העובד היה מבוטח במקום העבודה הקודם הוא יהיה זכאי להפרשות החל מהיום הראשון להעסקתו אך ההפרשות תחלנה רק לאחר שלושה חודשים באופן רטרואקטיבי.

את הזכויות הפנסיוניות צובר העובד בקרן פנסיה במהלך שנות עבודתו. כל מעסיק קשור לאחת מקרנות הפנסיה ולכן כאשר עוברים ממקום עבודה אחד למשנהו יש להעביר גם את קרן הפנסיה. מעבר בין קרנות הפנסיה מחויב בשמירה על רציפות הזכויות הפנסיוניות ומאפשר לעובד לקבל פנסיה מהקרן האחרונה בה הוא חבר בזמן הפרישה ובהתאם לזכויות שנצטברו במהלך כל שנות העסקתו.
זכויות פנסיה במסגרת הליך איזון משאבים

זכויות פנסיוניות כמו רכוש משותף הן נכס עליו יש לבצע הליך איזון משאבים. בעת חישוב האיזון על הזכויות הפנסיוניות מומלץ להיעזר באקטואר, המהווה איש מקצוע להערכת אומדן שווי הפנסיות ברשותם של בני הזוג טרם הפסקת הנישואין. יש לשים לב, כי באיזון הזכויות הפנסיוניות מתייחסים רק לחלקה היחסי של הפנסיה בזמן הנישואין ולא בעבור החלק שנצבר טרם תקופת הנישואין.

מכיוון שזכויות פנסיוניות ממומשות רק בזמן יציאת בן הזוג לגמלאות עלולה להיווצר מעין תלות בין בני הזוג גם לאחר הליך הגירושין. ולכן במצבים אלו, כששני בני הזוג מסכימים, ישנה אפשרות לבצע איזון עוד בזמן הליך הגירושין. אקטואר מחשב את הזכויות הפנסיוניות בהליך שנקרא "היוון" מבלי שבני הזוג יצטרכו להמתין למועד היציאה לגמלאות. במקרה בו מתבצע ההיוון יהיה על אחד מבני הזוג להעביר את הסכום המוערך לצורך איזון המשאבים.

לתהליך ההיוון יש יתרונות שכן הוא משחרר את בני הזוג מהתלות והצורך בהחזר כספי שנים לאחר הליך הגירושין. במקרה בו לא נעשה איזון המשאבים על הזכויות הפנסיוניות בזמן הגירושין יכולים בני הזוג להחליט לעגן את הזכויות הפנסיוניות ולכלול אותם כחלק מהסכם הגירושין שימומש רק לכשישוחררו הכספים במועד הפרישה, ולאחר אישור ההסכם בבית המשפט.

Login