newsletter-header

הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון-מעבידים לבין ארגון-עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק הסכמים קיבוציים, בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי-עבודה, יחסי-עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מעניינים אלה.


 

הסכם קיבוצי הינו הסכם בין ארגון עובדים לבין המעביד או ארגון המעבידים שעבר רישום בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957. מטרתו של ההסכם הקיבוצי להסדיר את מערכת היחסים בין העובדים למעסיקיהם כך שלא יפגעו זכויותיהם של העובדים תוך הקפדה על הסכמה הדדית וללא סכסוכי עבודה.

הסכם קיבוצי הופך לבר תוקף רק לאחר שהוסכם ונחתם על כל סעיפיו על ידי שני הצדדים בהליך משא ומתן קיבוצי ועבר הליך רישום ע"פ החוק למול הרשויות השונות כגון: משרד המסחר ותעסוקה, משרד התעשייה והמחלקה ליחסי עבודה. הסכם רשום מחייב את המעסיקים והעובדים גם אם אינם נכללים בארגון לעמוד בדרישות ההסכם. את רשימת ההסכמים הקיבוציים ניתן לראות באתר משרד התמ"ת.

חוק ההסכמים הקיבוציים מחלק את ההסכמים הקיבוציים לשתי קבוצות שונות:

  1. הסכם קיבוצי כללי – הסכם הנחתם בין ארגון עובדים יציג לבין ארגון מעבידים והוא חל על שני הצדדים החתומים בהסכם, כולל על אותם עובדים אשר אינם שייכים לארגון העובדים אולם עובדים במקום העבודה אותו מייצג ארגון העובדים.
  2. הסכם קיבוצי מיוחד – הינו הסכם הנחתם בין ארגון עובדים יציג ובין מעביד אחד.

ההסכם הקיבוצי מתייחס להיבטים הבאים:

  1. קבלת אדם לעבודה
  2. סיום עבודה
  3. תנאי עבודה
  4. יחסי עבודה
  5. זכויות וחובות של ארגונים

באופן הגיוני, נחלק ההסכם לשני חלקים: נורמטיבי ואובליגטורי. בחלקו הנורמטיבי מסדיר ההסכם את הזכויות והחובות במסגרת יחסי עובד מעביד. חלק זה של ההסכם, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם העבודה של העובד ועל כן נכלל בחוזה הפרטי הנחתם מולו. באופן זה, גם אם פג תוקפו של ההסכם הקיבוצי או שהוא בוטל מסיבה כלשהי, סעיפים אלו נשארים עדיין בתוקף כל עוד לא נחתם חוזה חדש בין העובד והמעביד. לעומת זאת, החלק האובליגטורי מסדיר את היחסים בין הצדדים החתומים בהסכם, כלומר, ארגון העובדים והמעביד. חלק זה אינו כולל נושאים הנוגעים לעובד הפרטי אלא רק לאותן זכויות וחובות של הצדדים כמו למשל: איסור השבתה, התחייבות למשא ומתן ואחרים.

קיימים אלפי הסכמים קיבוציים העוסקים בנושאים מגוונים כמו קרנות פנסיה, תעריפי שכר, די הבראה, ועדות רפואיות ועוד. הסכם שאינו עומד בקריטריונים ע"פ חוק הסכמים קיבוציים מקבל מעמד חוקי נחות ונקרא "הסדר קיבוצי".

Login