newsletter-header

הטבות עובדים

הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמים בין עובד למעביד, הסכמים קיבוציים, נוהג קיים בחברה וכיוצא בזאת.
ההטבות מגוונות ובהן: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד, תשלומי פנסיה ומענקים.


הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמים בין עובד למעביד, הסכמים קיבוציים, נוהג קיים בחברה וכיוצא בזאת.
ההטבות הקיימות מגוונות ובהן, בין היתר: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד, תשלומי פנסיה ומענקים.

בהתאם לכללי החשבונאות השונים יש לבצע, במקרים מסוימים, חישובים אקטואריים במטרה להציג את הההתחייבות האמיתית הקיימת בגין עובדים.

Login