newsletter-header

ארגון עובדים יציג

ארגון עובדים יציג ע"פ חוק ההסכמים הקיבוציים הינו ארגון עובדים המייצג לפחות שליש מהעובדים עליהם יחול ההסכם הקיבוצי או במקרה שישנם עובדים החברים בארגונים נוספים מתייחס ארגון עובדים יציג לאותו ארגון בעל מספר חברים הגדול ביותר.

ארגון עובדים יציג מחויב כאשר נוטלים חלק בהסכם קיבוצי והוא המייצג את צד העובדים במשא ומתן לקראת ההסכם הקיבוצי.

ההסתדרות הכללית, אגודת העיתונאים, ההסתדרות הרפואית  הינן דוגמאות לארגון עובדים יציג.

Login