newsletter-header

אקטואריה

אקטואריה היא מדע המשתמש בתיאוריות מימוניות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות. בדרך כלל בעיות אלו מצריכות ניתוח של אירועים פיננסיים עתידיים, בהם סכום התשלום ו/או עיתוי אינם ודאיים.


 

אקטואריה היא תחום המשתמש ביכולות מתמטיות וסטטיסטיות כדי לחשב את ההסתברות של התרחשויות וסיכונים עתידיים. לדוגמא אקטואריה מייצרת חישוב וחיזוי כמה יהיה שווה כסף שמושקע היום בפנסיה ,חיסכון או הטבות עובדים בעוד מספר שנים בהתחשב בנתוני השוק המשתנים ובתנודות כלכליות שונות.

אקטואריה משמשת הן את המגזר העסקי והן אנשים המעוניינים בתכנון כספי, חישובי פנסיה, אובדן כושר עבודה, איזון משאבים בעת גירושין וכדומה. במגזר העסקי משמשת אקטואריה ציבוריות המחוייבות לשלב בדוחות הכספיים דוח אקטואריה

אקטואריה היא מקצוע גלובלי עם הכשרה מוכרת בכל העולם. אקטוארים מתאפיינים בטכניקות חיזוי כלכלי , חשיבה אסטרטגית והבנה עמוקה של המערכות הפיננסיות. אקטואר שהוא רואה חשבון יבאר טוב יותר לחברה הציבורית את הדוחות. 

מהם הכישורים הנדרשים מאקטואר?

בכדי להיות אקטואר נדרשת השכלה בתחומי המתמטיקה, הסטטיסטיקה והכלכלה. אולם גם הבנה עסקית, חשבונאית ומשפטית הכרחית לאקטואר וחשיבותם ניכרת ביכולת לקשר בין סוגיות פיננסיות והתרחשויות סביב העולם.

מה עושה האקטואר?

אקטואר נעזר בתיאוריות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות פיננסיות. האקטואר משתמש ביכולות המתמטיות והסטטיסטיות שלו בפיתוח מודלים תיאורטיים של סוגיות פיננסיות.

ניתוח של בעיות עסקיות נעשה תוך אנליזה של אירועים פיננסיים עתידיים שאינם ידועים מראש. חשוב לדעת שאירוע עתידי יכול להיות מושפע מכל מיני גורמים בין אם מאסונות טבע, מלחמות, שינויים פוליטיים ואחרים. 

אקטואריה מקצוע נדרש

אקטוארים הם בעלי מקצוע נדרש מאוד בסקטורים שונים בייחוד בהשקעות, ביטוח ופנסיה: 

  • כיום יותר ויותר חברות מעסיקות אקטוארים בניהול סיכונים של החברה. האקטוארים מייעצים לגבי רכישות, מיזוגים, פרויקטים פיננסיים, ופנסיות;
  • בתחום ההשקעות מייעצים אקטוארים בחישוב וניהול תיקי השקעות, חישוב סיכונים בהשקעות וכן ניצול הידע בתחום הפנסיה והביטוח בניהול נכסים;
  • בתחום הביטוח מספקים האקטוארים שירות בתחום הביטוח, פנסיה וקצבאות בהסתמך על חישובים ואנליזות. כמו כן מסייעים בקביעת פוליסות וכיסויים כספיים;
  • בתחום הפנסיה מסייעים האקטוארים בבניית מודלים לפנסיה בעבור חברות פנסיה למיניהן.

Login