newsletter-header

אקטואר

אדם העוסק במקצוע האקטואריה. למעשה מדובר בסטטיסטיקאי המתמחה בהתמודדות עם סוגיות כלכליות בהן משולבים אלמנטים של אי-ודאות.


 

מהו אקטואר

אקטואר הינו בעל מקצוע מתחום הסטטיסטיקה העוסק בחישוב סיכונים פיננסים וסוגיות כלכליות בהם משולבים אלמנטים של אי וודאות. אקטואר מספק הערכה פיננסית תוך התחשבות במורכבות ובמתמטיקה של הסוגיה הנבדקת. האקטואר מעריך באופן מתמטי את סיכויי ההתרחשות של אירועים ומכמת את ההשלכות במטרה למזער הפסדים גם נפשיים וגם פיננסים של אירוע מסוים.

מקצוע האקטואריה דורש מיומנויות במתמטיקה, כלכלה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה והסתברות, פיננסים, ועסקים. מיומנויות אלו מסייעות לאקטואר להעריך את הסיכונים של תרחישים מסוימים וליצור נוסחאות שיסייעו במזעור ההפסדים. אקטואר הינו מקצוע נדרש בין כיועץ או שכיר בעיקר בתחום הביטוחים והערכת שווי חברות. כיום משולבים אקטוארים כמעט בכל תחומי המשק בין אם במגזר הפרטי ובין אם במגזר הציבורי. מוסדות שונים מקבלים את ייעוצם של האקטוארים במטרה לקבוע תקציבים, קצבאות, תוכניות פנסיה, ביטוחי עובדים ואפילו במטרה למקסם רווחים בהשקעות שונות.

כשמדובר בתחום הביטוח פועל האקטואר בכמה מישורים:

  • תחום הביטוח האישי – בין אם ביטוח חיים, בריאות, פנסיה, קצבאות וכו'
    בתחום זה תפקידו של האקטואר להעריך סוגיות ביטוחיות בהתחשב בסיכויי תמותה, תחלואה או במקרים של שימוש בתרופות או שירותים בריאותיים מתמשכים ונכויות. הערכות אלו מתחשבות גם במצבים פוליטיים, אילוצי תקציב, אינפלציה ועלויות מחייה ומסייעות בקביעת גובה הביטוחים למיניהם, משכנתאות, קצבה, שירותים סוציאליים, ותקציבים בתחום הפרטי, העסקי והציבורי.
  • תחום הביטוחים הכלליים לאסונות, אסונות טבע ורכוש- בין אם זה ביטוח רכב, ביטוח בית, ביטוח עובדים, רשלנות, ביטוח ימי או סביבתי, ואחרים.
    כמו במקרה הקודם גם בתחום זה מעריך האקטואר מעריך את שווי הביטוח אך הפעם מעבר לדגשים הרגילים מוספים אלמנטים של סיכונים מצטברים כתוצאה משינויי אקלים, סכסוכים, מלחמות, טרור ופוליטיקה.

בחיים לא ניתן להימנע מאירועים בלתי צפויים אך בעזרת שירותיו של אקטואר ניתן לחשב את ההשלכות הפיננסיות של אירועים אלו. סיכונים שונים יכולים להשפיע על שני הצדדים של המאזן, ועל כן דורשים מהאקטואר מיומנויות בתחום ניהול נכסים, ניהול אחריות, ומיומנויות הערכה. מעבר למיומנויות, הידע והכישורים, בהתאם לתקנון אגודת האקטוארים בישראל, רק חבר מלא באגודה רשאי לשאת בתואר "אקטואר F.IL.A.A", ולהציג עצמו בתואר זה ולעשות כל פעולה אשר הדין ו/או תקנון האגודה מאפשרים לאקטואר לעשותה.

Login