newsletter-header

איזון משאבים

תהליך איזון המשאבים בזמן גירושין גורם לא פעם לחילוקי דעות ומשפטים בן בני זוג העומדים בפני הליך גירושין, שכן אין אמת מידה אחידה באשר לאופן עריכתו של איזון משאבים.


 

חוק יחסי הממון משנת 1973 מסדיר את חלוקת הרכוש המשותף של בני זוג בהליך גירושין. החוק תקף לזוגות שנישאו לאחר 1974 ומטרתו להגדיר את שוויון הזכויות ברכוש המשותף שנצטבר ממועד הנישואין ועד לסיומם .

על פי חוק יחסי ממון במועד סיום הנישואין או במקרה של מוות של אחד מבני הזוג, יש באפשרות כל אחד מבני הזוג לקבל מחצית משווי כלל הנכסים המשותפים. לקביעת שווי הנכסים יש לזמן הליך איזון משאבים , הנעשה על פי רוב ע"י אקטואר .

אקטואר העושה איזון משאבים בעת גירושין פועל או מטעם עורך דין או מטעם בני הזוג או אחד מהם. אקטואר המבצע חישובי איזון משאבים מעריך את אומדן שווי הנכסים ברשות שני בני הזוג (פרט לנכסים שעל פי חוק אינם נכללים – ירושה/מתנה). לאחר הכנת דוח איזון משאבים, יחולק הרכוש בין בני הזוג כך שאם בסיום הכנת הדוח נמצאה חלוקה לא שווה יעביר אחד מבני הזוג את ההפרש לאחר כפי שהוחלט בכסף או בתחליף לכסף.

תהליך איזון המשאבים בזמן גירושין גורם לא פעם לחילוקי דעות ומשפטים בן בני זוג העומדים בפני הליך גירושין שכן אין אמת מידה אחידה באשר לאופן עריכתו של איזון משאבים והדבר תלוי בצד המזמין איזון משאבים זה – אם מדובר באחד מבני הזוג והאקטואר פועל בשמו בלבד, יתבצע איזון משאבים המביא בחשבון דרך חישוב היוצאת לטובת אותו צד ואם את איזון המשאבים יזמו שני בני הזוג גם יחד והאקטואר מייצג את שניהם כמעין בורר יתבצע איזון משאבים אחר.

אחד הפתרונות העומדים בפני זוגות טרם הנישואין או במהלכם הוא עריכת הסכם ממון בו מוסדרת ומוגדרת חלוקת הרכוש במקרה של גירושין או חלילה מוות מראש במטרה למנוע מחלוקות בין בני הזוג. גם במקרה זה יכולים בני הזוג להסתייע באקטואר לחישוב אומדן שווי הנכסים. רק כשקיים הסכם ממון יכולה חלוקת הרכוש להשתנות ממה שנקבע ע"פ חוק יחסי הממון.

 

Login