newsletter-header

מילון מונחים

תהליך איזון המשאבים בזמן גירושין גורם לא פעם לחילוקי דעות ומשפטים בן בני זוג העומדים בפני הליך גירושין, שכן אין אמת מידה אחידה באשר לאופן עריכתו של איזון משאבים.   חוק יחסי הממון משנת 1973 מסדיר את חלוקת הרכוש המשותף…
אדם העוסק במקצוע האקטואריה. למעשה מדובר בסטטיסטיקאי המתמחה בהתמודדות עם סוגיות כלכליות בהן משולבים אלמנטים של אי-ודאות.   מהו אקטואר אקטואר הינו בעל מקצוע מתחום הסטטיסטיקה העוסק בחישוב סיכונים פיננסים וסוגיות כלכליות בהם משולבים אלמנטים של אי וודאות. אקטואר מספק…
אקטואריה היא מדע המשתמש בתיאוריות מימוניות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות. בדרך כלל בעיות אלו מצריכות ניתוח של אירועים פיננסיים עתידיים, בהם סכום התשלום ו/או עיתוי אינם ודאיים.   אקטואריה היא תחום המשתמש ביכולות מתמטיות וסטטיסטיות כדי לחשב את ההסתברות…
ארגון עובדים יציג ע"פ חוק ההסכמים הקיבוציים הינו ארגון עובדים המייצג לפחות שליש מהעובדים עליהם יחול ההסכם הקיבוצי או במקרה שישנם עובדים החברים בארגונים נוספים מתייחס ארגון עובדים יציג לאותו ארגון בעל מספר חברים הגדול ביותר. ארגון עובדים יציג מחויב…
הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמים בין עובד למעביד, הסכמים קיבוציים, נוהג קיים בחברה וכיוצא בזאת.ההטבות מגוונות ובהן: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד, תשלומי פנסיה ומענקים. הטבות…
הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון-מעבידים לבין ארגון-עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק הסכמים קיבוציים, בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי-עבודה, יחסי-עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מעניינים אלה.   הסכם קיבוצי הינו…
זכויותיו של אדם לקבלת כספים לאחר יציאתו לפנסיה.   החל מה- 1/1/2008 כל מעסיק מחויב במתן ביטוח פנסיה עבור כל עובד שמלאו לו 21 שנה לגברים ו 20 שנה לנשים, בעל ותק של חצי שנה במקום עבודתו או שהחל את…
חוק יחסי ממון בין בני זוג נחקק בשנת 1973 ומטרתו להסדיר את זכויותיהם וחלוקת הרכוש של בני הזוג בהליכי גירושין. חוק יחסי ממון בין בני זוג נחקק בשנת 1973 ומטרתו להסדיר את זכויותיהם וחלוקת הרכוש של בני הזוג בהליכי גירושין.…
חוק פנסיית החובה מאפשר לעובדים רבים להנות מהסכם פנסיה חובה. חוק הפנסיה מוכר גם בשמו הרשמי "צו הרחבה לפנסיית החובה בישראל" או "ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק".  ישנם מספר תנאים שצריך לעמוד בהם על מנת להנות מחוק הפנסיה:…
הגדרתן של ישויות קטנות ובינוניות הרשאיות ליישם את תקן חשבונאות מספר 32, מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME). הגדרתן של ישויות קטנות ובינוניות הרשאיות ליישם את תקן חשבונאות מספר 32, מתן אפשרות לאימוץ…
עמוד 1 מתוך 2

Login