newsletter-header

תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים

תקן חשבונאות מספר 18 (להלן תקן 18), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים, נועד להחיל על מוסדות הבריאות הציבוריים כללי חשבונאות ודיווח אחידים. יש לציין כי תקן זה אינו חל על ישויות בתחום הבריאות אשר מהוות ישויות המאוגדות למטרת הפקת רווחים.

בשנת 2009 עודכן תקן 18 ומועד התחילה של התקן המתוקן נקבע ליום 1 בינואר 2010 כאשר ישום מוקדם אפשרי החל מהדוחות הכספיים לשנת 2009.

התקן מתייחס לתחום האקטואריה במסגרת מספר נושאים כדלקמן:

Login