newsletter-header

תקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד

תקן חשבונאות בינלאומי 19 (להלן: IAS 19) קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובדים ואת הגילוי הנדרש בגינן בדוחות הכספיים.


 

שמו באנגלית של תקן זה הוא: International Accounting Standard 19, Employee Benefits או בקיצור IAS 19.

תקן חשבונאות בינלאומי 19 (להלן: IAS 19) קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובדים ואת הגילוי הנדרש בגינן בדוחות הכספיים.

IAS 19 מגדיר ארבעה סוגים של הטבות לעובדים, כדלקמן:

  • הטבות עובד לטווח הקצר;
  • הטבות לאחר סיום העסקה;
  • הטבות אחרות לזמן ארוך הינו למעשה סעיף סל הכולל את כל ההטבות אשר אינן נכללות במסגרת הקבוצות האחרות; וכן
  • הטבות בגין פיטורין.

אחת הבעיות ב- IAS 19 נובעת מהקושי בסיווגן של ההטבות השונות. בהתאם לתקן קיימים שלושה צירים המשמשים לסיווג הטבות, כדלקמן:

  • סיווג בהתאם למועד מימוש ההטבה - ההטבות מסווגות לאחת משלוש קבוצות: (1) הטבות עובד לטווח קצר; (2) הטבות לאחר סיום העסקה; ו- (3) הטבות עובד אחרות לזמן ארוך;
  • סיווג בהתאם לאופי ההטבה - ההטבות מסווגות לאחת משתי קבוצות: (1) הפקדה מוגדרת; ו- (2) הטבה מוגדרת;
  • סיווג בהתאם לסיבת הענקת ההטבה - ההטבות מסווגות לאחת משתי קבוצות: (1) הטבות הנובעות מעבודה; ו- (2) הטבות הנובעות מניתוק יחסי עבודה.

במסגרת פרויקט השיפורים לתקינה הבינלאומית לשנת 2008 תוקן IAS 19. בהתאם לתיקון יש לסווג את ההטבות בהתאם למועד ניצולן הצפוי גם אם הזכאות מתהווה בטווח הקצר. מועד תחולה תקופות שנתיות המתחילות לאחר ה- 1 בינואר 2009.

במסגרת IAS 19 נקבע כי בהקשר להטבות לאחר סיום העסקה ולהטבות אחרות לזמן ארוך נדרש לערוך חישוב אקטוארי מלא אחת לשנה וכי לצורך הדיווח הכספי הנערך במועדים אשר אינם זהים למועד ההערכה האקטוארית יש לבצע אקסטרפולציה על תוצאות ההערכה בכדי להגיע לסכומים אשר יקבלו ביטוי בדוח הכספי.

הרחבה לגבי שירותים הניתנים בתחום זה

Login