newsletter-header

תוכניות נאמנות לקוחות

עסקים שונים יוצאים ב"תוכנית נאמנות לקוחות" על מנת לעודד לקוחות חוזרים לרכוש שירותים ומוצרים נוספים. תוכנית זו הינה למעשה חלוקה של זיכויי מענק ("נקודות") המוענקים ללקוחות מתמידים. לקוחות יכולים לפדות את "הנקודות" תמורת שרות או מוצר הניתן להם בהנחה או לעיתים בחינם.

פרשנות מספר 13 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, תוכניות נאמנות לקוחות (להלן: IFRIC 13) קובעת את הטיפול החשבונאי בנושא זה.

במסגרת הטיפול אשר נקבע על ידי IFRIC 13 נדרש לאמוד את השווי ההוגן של ה"נקודות". לצורך כך עסקים המפעילים תוכנית נאמנות לקוחות נאלצים להעריך את שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות".

שיעור הניצול הצפוי של הנקודות עשוי להיות מושפע מגורמים שונים ובהם:

  • שינויים בפופולאריות התוכנית;
  • היסטוריה של פקיעת "נקודות";
  • היסטוריה של צבירת "נקודות" על ידי לקוחות במטרה לקבל מוצרים "משתלמים" יותר; וכן
  • דפוסי התנהגות של לקוחות בעלי מאפיינים שונים.

יש לציין כי לצורך הערכת שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות" אנו עושים שימוש במידע היסטורי הקיים בישות תוך יישום טכניקות סטטיסטיות שונות אשר נועדו לזהות את גורמי ההשפעה המשמעותיים בכל תוכנית ולקבוע את מידת השפעתם.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

  • ביצוע מחקרים סטטיסטיים לצורך זיהוי גורמי ההשפעה בתוכנית ומידת השפעתם;
  • הפעלת המודל הסטטיסטי המתקבל כתוצאה מהמחקר במטרה לקבוע את שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות";
  • אמידת השווי ההוגן של ה"נקודות";
  • סיוע ללקוח בעת יישום הטיפול החשבונאי הנדרש;
  • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר.

Login