newsletter-header

תביעות בשל רשלנות רפואית

תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים (להלן: תקן 18) קובע כי יש לכלול בספרים ובדוחות הכספיים הפרשה בגין תביעות בשל רשלנות רפואית אשר תחושב בשיטות אקטואריות תוך הסתמכות על היסטוריית התביעות שהוגשו נגד המוסד הרפואי ועל דיווחים רלוונטיים נוספים.

הפרשה זו תכלול את המרכיבים הבאים:

  • תביעות שטרם התקבלו על ידי המוסד הרפואי;
  • תביעות אפשריות שטרם נודעו; וכן
  • הוצאות ליישוב תביעות.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

  • סיוע בביצוע מחקרים סטטיסטיים בדבר היסטוריית התביעות של המוסד הרפואי ויעוץ מקצועי לצורך קביעת ההנחות העומדות בבסיס עריכת התחשיב האקטוארי;
  • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר תביעות בשל רשלנות רפואית;
  • סיוע ביישום הטיפול החשבונאי הנדרש לאור ההערכה האקטוארית;
  • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
  • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר לתביעות בשל רשלנות רפואית.

Login