newsletter-header

פיקדונות ממעונות (בתי אבות)

בבתי אבות ומעונות סיעודיים קיים נוהג של קבלת תשלום או פיקדון מראש, כלומר בעת קבלתו של דייר חדש. יש לציין כי בהתאם להסכם הנחתם בין המעון לדייר ולבני משפחתו המעון נדרש להחזיר חלק מן הפיקדון. הסכום להחזר נגזר ממשך השהייה של הדייר במעון.

תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים (להלן: תקן 18) מתייחס לסוגיית דחיית ההכנסה מפיקדונות ממעונות וקובע כי הטיפול החשבונאי הנדרש יושתת על ביצוע הערכות אקטואריות תקופתיות (לפחות אחת לשנה). במסגרת הטיפול החשבונאי הנדרש קיימת התייחסות לסוגיות הבאות:

  • קביעת ההתחייבות בגין סכום הפיקדון הצפוי להיות מוחזר לדייר; וכן
  • אופן הפחתת ההתחייבות (או, ליתר דיוק אופן ההכרה בהכנסה הנדחית).

אמידת ההתחייבות

על פי תקן חשבונאות 18 יש לעדכן בכל תקופת דיווח את ההתחייבות בגין סכום הפיקדון הצפוי להיות מוחזר לדייר. עדכון זה יבוצע על מנת לשקף את חלוף הזמן, וכן את השינוי בתוצאות ההערכה האקטוארית.

הפחתת ההתחייבות / הכרה בהכנסה נדחית

את סכום הפיקדון יש להפחית על פני השנים בהתבסס על אומדן תקופת השהייה הצפויה של הדייר. אומדן תקופת השהייה הינו תוצאה של ההערכה האקטוארית ועל כן עשוי להידרש עדכון של תקופת ההפחתה במקרים בהם חל שינוי באומדן תקופת השהייה הצפויה של הדייר.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

  • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר פיקדונות ממעונות;
  • סיוע ביישום הטיפול החשבונאי הנדרש לאור ההערכה האקטוארית;
  • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
  • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר לפיקדונות ממעונות.

Login