newsletter-header

הטבות עובדים

הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמי עבודה אישיים, הסכמים קיבוציים, נוהג הקיים בחברה וכיוצא בזאת.

ההטבות הניתנות לעובדים מגוונות ובהן, בין היתר: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד, תשלומי פנסיה ומענקים.

התקינה החשבונאית עוסקת בנושא זה במספר מקומות ובהם:

בהתאם להוראות התקינה החשבונאית קיומן של הטבות מסויימות מחייבות את החברה לבצע הערכה אקטוארית של ההטבות לעובדים הקיימות בחברה. ההנחיות המפורטות ביותר הנוגעות לתחום זה הינן במסגרת IAS 19.

ההערכה האקטוארית בדבר הטבות עובדים המבוצעת לצורך הדיווח הכספי של הישות, מבוצעת בדרך כלל בהתאם להוראות IAS 19 והיא יכולה לשמש ככלי ניהולי ממעלה ראשונה מאחר והעיקרון העומד בבסיס החישוב האקטוארי הינו עקרון כלכלי. ניתן להיעזר בתחשיב האקטוארי אשר נערך למטרות הדיווח הכספים, בין היתר, על מנת לייעל את תהליך קבלת החלטות לגבי:

  • עלותו של עובד לישות, לרבות זכויות נצברות, והשוואתה לתפוקתו של העובד לישות;
  • הערכת עלויות לצורך ניהול מו"מ על הסכמי שכר;
  • בחינת חלופות שונות לצורך הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת תוך התייחסות לעלויות הצפויות של החברה.

יש לציין כי על אף שההערכה האקטוארית הנערכת בהתאם להוראות IAS 19, לצורך הרישום החשבונאי מציגה את המצב הקיים בישות ואינה מתייחסת לחלופות קיימות היא מהווה בסיס טוב לבחינת שינויים ארגוניים והתפתחויות עתידיות נוספות.

לצורך הכנת הערכות אקטואריות בהתאם להוראות IAS 19 בתחומים אלו, נדרשות הנחות שונות ובהן גם הנחות המבוססות על ניסיון העבר. בין ההנחות הנדרשות לצורך ההערכה האקטוארית של הטבות לעובדים, החברה נדרשת להעריך את שיעור גידול השכר העתידי ואת שיעורי העזיבות השנתיים החזויים (תוך התייחסות לסיבות עזיבה אפשריות). במקרים מסוימים, לצורך קבלת ההנחות הנדרשות יש לערוך מחקרים סטטיסטיים, חברת ג. אליגון בע"מ יכולה לסייע רבות, הן בעריכת המחקר והן בניתוח תוצאותיו, הן ע"י אקטואר והן ע"י רו"ח הנמצאים כולם באותו המקום.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

  • סיוע בביצוע מחקרים ויעוץ מקצועי לצורך קביעת ההנחות העומדות בבסיס עריכת התחשיב האקטוארי;
  • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר הטבות עובדים;
  • ביצוע אקסטרפולציה ("גלגול") על תוצאות ההערכה התקופתית בכדי להגיע לסכומים אשר יקבלו ביטוי בדוח הכספי;
  • בניית תוכנה ייעודית המאפשר ללקוח לבצע אקסטרפולציות ("גלגולים") באופן עצמאי;
  • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
  • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר להטבות עובדים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19).

כמו כן, חברת ג. אליגון בע"מ מציעה סדנאות העשרה בנושא הטבות לעובדים, החישוב האקטוארי הנדרש וכן הוראות הטיפול החשבונאי בהתאם ל- IAS 19 .

Login