newsletter-header

חברות

חברות שונות במשק עשויות להדרש לסיוע של אקטואר וזאת במגוון תחומים.

  • בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות, המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי.
    מאז יישומה לראשונה של התקינה החשבונאית הבינלאומית בישראל, רבו המקרים בהם רואי חשבון ואקטוארים מצאו את עצמם יושבים משני צידי המתרס, בניסיון נואש להבין האחד את עבודתו של השני. העובדה כי בחברת ג. אליגון בע"מ ניתן למצוא הן אקטואר והן רו"ח מאפשרת לחברה לגשר על "הבדלי השפה". שילוב נדיר זה של אקטואר ורו"ח מאפשר לחברה לסייע ללקוחותיה באותם מצבים בהם האקטואריה והחשבונאות נפגשות. שילוב זה משפיע על כל הגורמים המעורבים בתהליך ביצוע ההערכה האקטוארית ובבדיקת תוצרי ההערכה האמורה.
  • ניהול כוח אדם מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בפניהם עומדת חברה ועל כן מפנה המעסיק משאבים רבים למטרה זו. במטרה ליעל תהליכי ניהול כוח אדם, מעסיק נדרש ללמוד את המצב הקיים וכן להעריך את העתיד. היות והעתיד טומן בחובו אי-ודאויות רבות העשויות להשפיע על ההערכה העתידית עולה הצורך להיוועץ עם מומחה אשר מסוגל, על סמך הנחות נבחרות, לחזות את העתיד.

לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב בהכנתן של חוות דעת אקטואריות הנדרשות הן לצורך הדיווח הכספי והן במסגרת תהליכי משאבי אנוש.

הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמי עבודה אישיים, הסכמים קיבוציים, נוהג הקיים בחברה וכיוצא בזאת. ההטבות הניתנות לעובדים מגוונות ובהן, בין היתר: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד,…
חברת ג. אליגון בע"מ מציעה לקבוצות של חשבונאים אשר מעוניינים ללמוד על הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 19 בדבר הטבות לעובדים סדנת מבוא לתקן. את הסדנא מעבירים גיורא אליגון ודניאלה אליגון. במסגרת הסדנא מועברות מספר הרצאות כדלקמן[1]: מבוא לטיפול החשבונאי אשר…
עסקים שונים יוצאים ב"תוכנית נאמנות לקוחות" על מנת לעודד לקוחות חוזרים לרכוש שירותים ומוצרים נוספים. תוכנית זו הינה למעשה חלוקה של זיכויי מענק ("נקודות") המוענקים ללקוחות מתמידים. לקוחות יכולים לפדות את "הנקודות" תמורת שרות או מוצר הניתן להם בהנחה או…
ביצוע שינויים ארגוניים הכוללים שינוי במצבת העובדים ו/או בהסכמי העבודה הקיימים הינו תהליך מסובך ויקר. על כן חישוב העלויות הכרוכות בתהליך השינוי הארגוני מהווה פרמטר חיוני ביותר לצורך קבלת ההחלטות בחברה ועל מנת להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה. הבנת העלויות…
כאשר מעביד מחליט על ביצוע תוכנית פרישה במטרה לבצע שינוי במצבת העובדים הוא נדרש לבצע מספר פעולות ובהן: הגדרת יעדים לתוכנית, לרבות מספר הפורשים במסגרת התוכנית ואפיונם; קביעת תנאי הפרישה, לרבות הגדרת הזכויות הניתנות לעובד הפורש במסגרת התוכנית; קביעת התקציב של…
זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה. משא ומתן על זכויות עובדים מתקיים במספר רמות: משא-ומתן ארצי להשגת הסכם קיבוצי כללי החל על כל העובדים, כגון משא ומתן על תוספת היוקר; משא-ומתן…
צורכי ניהול יעיל של מצבת העובדים בחברה ושל עלויות השכר נדרשים מנהלים לעריכת תחזיות רלוונטיות ומהימניות, בהן תחזיות בדבר תחלופת עובדים, תשלומים צפויים והוצאות חזויות. תחזיות אלו עונות לדרישות המעסיק רק במקרים בהם הן נערכות באופן המביא בחשבון הן את…

Login