newsletter-header

ניהול סיכונים

הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאים של אי ודאות ומורכבות גבוהה. מצב זה מעמיד את הישות בפני סיכונים רבים העלולים לפגוע ביכולתה להמשיך ולהתקיים. תהליך ניהול סיכונים נועד לסייע בהתמודדותה של הישות עם הסיכונים הקיימים והינו רכיב יסודי והכרחי בניהולה.

במטרה למנוע השפעות שליליות של סיכונים מציעה חברת ג. אליגון בע"מ מגוון שירותים התומכים בתהליך ניהול הסיכונים כדלקמן:

Login