newsletter-header

מתכוננים לעריכת הדו"חות השנתיים?

מתכוננים לעריכת הדו"חות השנתיים?

חוות דעת אקטוארית כבר תיאמתם? דצמבר כבר פה – וכולנו יודעים מה זה אומר. שעתם היפה של הדו"חות הכספיים השנתיים.

לתשומת לבכם, פרסומה של עמדה חשבונאית חדשה על-ידי הרשות לניירות ערך מביאה עמה שינוי תפיסתי באופן חישוב ההתחייבות האקטוארית במסגרת הדו"חות השנתיים.

לנוחיותכם, להלן מספר תזכורות ודגשים להתייחסות בעת הכנת הקרקע לעריכת התחשיבים הנדרשים:

נשמח לשוב ולהיפגש וכמובן לדון בכל סוגיה שתועלה במסגרת הדו"חות או הפעילות השוטפת.

בהצלחה בעסקים,

צוות ג. אליגון

Login