newsletter-header

מהיום – לקוחות ג. אליגון נהנים גם מייעוץ כלכלי!

מהיום – לקוחות ג. אליגון נהנים גם מייעוץ כלכלי!

מהיכרותך כלקוח ששואף ליעילות מרבית, אנו יודעים כמה חשוב לך להפקיד את הטיפול במגוון ההיבטים של פעילותך העסקית אצל גורם מרכז מוּכּר ומיומן.

משרדנו נמצא זה מכבר בקשר עסקי פורה עם משרד ס.ק.א ייעוץ כלכלי בע"מ. לאור ניסיוננו המשותף והערכה מקצועית הדדית, אנו שמחים להודיע על שיתוף פעולה מוסדר שמהותו הרחבת מגוון השירותים המוצעים ללקוחות שני המשרדים.

השיתוף מאפשר לך לקבל, בנוסף לשירותי האקטואריה (ובפרט תחשיבים בדבר הטבות עובדים), גם שירותים מתחום הערכות שווי כלכליות.

משרד ס.ק.א ייעוץ כלכלי מספק הערכות המבוססות על מודלים כלכליים מקובלים, ומלווה באופן שוטף ארגונים מענפי משק שונים. הערכות השווי המוצעות הן בעלות משנה תוקף:

  • הערכות שווי לצורכי דיווח חשבונאי: עבודות הקצאת עלות רכישה, בחינה לירידת ערך מוניטין (PPA, IAS 36, FAS 141/142)
  • הערכות שווי לרכישה/מכירה/מיזוג/רה ארגון: קבלת אומדן כלכלי של מניות החברה,ניהול משא ומתן עם הצד השני או קביעת מחיר מוסכם בין הצדדים. במידת הצורך מוצע ליווי של העסקאות במלואן, לרבות מעורבות בשלבי המשא ומתן וגיבוש התנאים המסחריים.
  • הערכות שווי לצורכי תכנון מס: מהלכים של מכירת מניות, העברת פעילות מיחיד לחברה ועוד דורשים הערכת שווי אשר תגבה את העסקה ואת שוויה. לעתים המהלך נעשה במסגרת פרה-רולינג.
  • הערכות שווי לצורך תשלומי איזון בין שותפים או בני זוג: כאשר בבסיס ההיפרדות עומדות מניות חברה בלתי סחירות או פעילות עסקית, נדרשת הערכת שווי לצורך ביצוע האיזון הדרוש בין הצדדים.

בברכת עסקים מוצלחים,

ג. אליגון בע"מ

Login