newsletter-header

מאמרים

החשיבות במעורבות רואי חשבון בתהליך הייעוץ האקטוארי מהיבט החברה המזמינה את העבודה   לפני כמה שנים התחיל תהליך של שינוי בכללי החשבונאות הקיימים בארץ במסגרתו החל המעבר מערכים היסטוריים לערכים המשקפים שווי הוגן. תהליך זה קירב את רואי החשבון המבקרים,…
בית המשפט העליון: בשאלת ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, יש להתחשב בקיצור תוחלת חיי הניזוק שנפסקו על ידי בית-המשפט במסגרת חוות הדעת האקטוארית. בדיון שנערך בשאלת ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "מל"ל") שמבצעת חברת הביטוח במסגרת תביעות נזיקין במקרים…
בעקבות קביעת רשות ניירות ערך כי קיים בישראל שוק עמוק של אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד, באיכות גבוהה, צפויות להשתנות ההערכות האקטואריות הנערכות בהתאם להוראות IAS 19. שינויים צפויים באופן עריכת התחשיב האקטוארי בדבר הטבות עובדים, כתוצאה מעמדת סגל חשבונאית…
בדצמבר 2015 פורסמה על ידי רשם האגודות השיתופיות הוראה חשבונאית מספר 4 הקוראת לדיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש. הקיבוצים דואגים לחבריהם ומבטיחים לכל חבר בקיבוץ המתחדש פנסיית מטרה העומדת, לכל הפחות, על 40% מהשכר…

Login