newsletter-header

ליווי משא ומתן לקראת הסכמי עבודה

זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה.

משא ומתן על זכויות עובדים מתקיים במספר רמות:

  • משא-ומתן ארצי להשגת הסכם קיבוצי כללי החל על כל העובדים, כגון משא ומתן על תוספת היוקר;
  • משא-ומתן ענפי להשגת הסכם קיבוצי כללי לענף נתון;
  • משא-ומתן מפעלי להשגת הסכם קיבוצי מיוחד;
  • משא-ומתן אישי, בין העובד למעסיקו, לקראת כריתתו של חוזה עבודה אישי או במסגרתו של חוזה זה.

ניהול משא-ומתן על זכויות עובדים הינו אלמנט מרכזי בכל ארגון ויתכנו לו השלכות מהותיות הן מבחינה תפעולית שוטפת והן מבחינת התוצאות העסקיות של הארגון כפי שאלו משתקפות בדוחות הכספיים.

כחלק מההכנות לניהול משא-ומתן, בין עובדים לבין מעסיקים, ובמהלך ניהולו בפועל זקוקים הצדדים להעריך את ההצעות והדרישות העולות על ידי כל אחד מהצדדים. במסגרת הערכה זו יש לבחון את העלות ואת השווי ההוגן של כל הצעה או דרישה העומדות על הפרק. כמו כן, המעסיקים נדרשים לבחון את השלכותיהן של ההצעות והדרישות השונות על הדוחות הכספיים.

במסגרת הערכת העלויות ו/או השווי ההוגן של ההצעות ו/או הדרישות הנידונות במסגרת המשא ומתן בדבר הסכמי עבודה, יש להתייחס לתוצאותיהם של חישובים אקטואריים לטווח ארוך. שינוי בתנאים הקיימים בהסכמי העבודה היום, ישפיע תמיד על מצב הצדדים בעתיד ועל כן יש לבחון את השפעת הסוגיות הנידונות במהלך המשא ומתן המתקיים, כדוגמת:

  • הסכמי שכר חדשים;
  • הנהגתן של הטבות עובדים חדשות או שינוי התנאים להטבות קיימות; וכן
  • החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

יש להדגיש כי בהכנה מוקדמת ניתן לספק חלק ניכר מההערכות בזמן אמת ובכך ליעל את תהליך המשא ומתן באופן משמעותי וכן להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה בעקבותיו.

הסתמכות על הערכה במקום הסתמכות על הרגשה ואינטואיציה עשויה למנוע טעויות חמורות. למשרדנו ניסיון רב בליווי משאים-ומתנים בתחומים שונים ומגוונים הנוגעים לזכויות עובדים.

Login