newsletter-header

הערכת עלות פרישה מוקדמת וסיוע בבניית תוכנית פרישה

כאשר מעביד מחליט על ביצוע תוכנית פרישה במטרה לבצע שינוי במצבת העובדים הוא נדרש לבצע מספר פעולות ובהן:

  • הגדרת יעדים לתוכנית, לרבות מספר הפורשים במסגרת התוכנית ואפיונם;
  • קביעת תנאי הפרישה, לרבות הגדרת הזכויות הניתנות לעובד הפורש במסגרת התוכנית;
  • קביעת התקציב של תוכנית הפרישה; וכן
  • מסירת מידע לעובדים בדבר החלופות המוצעות להם.

מאחר ותקציב תוכנית הפרישה נגזר מהיעדים אשר הוגדרו ומתנאי הפרישה שנקבעו, מעבידים נדרשים, לעיתים תכופות, לניתוח של מספר תוכניות חלופיות בטרם קבלת ההחלטה על התוכנית אשר תפורסם לעובדים.

ג. אליגון בע"מ מבצעת את התחשיבים הנדרשים לצורך הצגת השוואה בין תוכניות הפרישה השונות הנבחנות על ידי המעסיק ומסייעת בניתוח התוצאות אשר התקבלו.

בנוסף, צוות המשרד מסייע בהצגת תוכנית הפרישה לעובד במידת הצורך.

Login