newsletter-header

ליווי שינויים ארגוניים

ביצוע שינויים ארגוניים הכוללים שינוי במצבת העובדים ו/או בהסכמי העבודה הקיימים הינו תהליך מסובך ויקר. על כן חישוב העלויות הכרוכות בתהליך השינוי הארגוני מהווה פרמטר חיוני ביותר לצורך קבלת ההחלטות בחברה ועל מנת להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה.

הבנת העלויות והגורמים להן, מאפשרת לבחור את דרך הפעולה אשר תביא לתוצאה הרצויה בצורה היעילה והחסכונית ביותר.

במסגרת הערכת העלויות הנלוות לשינוי הארגוני, יש לבצע בחינה של עלויות העובדים הצפויות, תוך הכנתם של חישובים אקטואריים לטווח ארוך. שינוי בתנאי העסקה היום, ישפיע תמיד על עלות העובד בעתיד ועל כן יש לבחון את הערכות החברה לעלויות העתידיות, כדוגמת:

  • הסכמים לתשלום מענקי פרישה;
  • תוכניות פרישה מוקדמת;
  • והטבות מיוחדות אחרות הניתנות לעובדים בטווח הארוך או לאחר סיום העסקתם בחברה.

הליכה ללא ידיעת העלויות משולה להימור ועלולה להביא להפסדים כספיים.

חברת ג. אליגון בע"מ מספקת תחשיב אקטוארי של זכויות הניתנות לעובדים לצורך הערכת העלויות הנדרשת במסגרת השינוי הארגוני.

Login