newsletter-header

בחינה של חוות דעת אקטואריות ועריכת חוות דעת נגדית

במקרים רבים נדרש לבצע בחינת נאותות של תחשיבים וחוות דעת אקטואריות, בחינה זו מלווה לעיתים בהכנתה של חוות דעת נגדית.

תחשיבים אקטואריים מושתתים על קיומן של הנחות שונות המותאמות לכל מקרה לגופו. מומלץ כי, במקרים בהם הסוגיה מורכבת, תבוצע בחינה מעמיקה של החישוב על ידי אקטואר אשר בקיא בתחום החישוב. בחינה זו כוללת מספר רבדים כגון:

  • בחינת מקור הנתונים;
  • בחינת סבירות ההנחות ביחס למצב הקיים;
  • בחינת הנוסחאות האקטואריות והתאמתן לסוגיה; וכן
  • בחינת סבירות התוצאות.

במהלך העבודה מקיימת ג. אליגון בע"מ קשר שוטף עם מזמין העבודה ובמידת הצורך מתנהלים דיונים בסוגיות אשר עולות במהלך העבודה. בסוף תהליך הבחינה, מזמין העבודה יקבל מזכר מסכם ובו פירוט הממצאים אשר עלו במהלך בחינת ההערכה האקטוארית. במידת הצורך, תוגש ביחד עם המזכר המסכם חוות דעת נגדית לצורך הגשה לגורם רלוונטי.

לחברת ג. אליגון בע"מ ידע וניסיון בבחינת חוות דעת אקטואריות המוגשות לרואי חשבון או לבתי משפט.

Login