newsletter-header

זכויות מבוטחים, לרבות בהקשר לקרנות פנסיה

במדינת ישראל של ימנו כמעט כל אדם פרטי  וגוף מאוגד  הינו בעלים או מוטב בפוליסת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל. מכאן שלכל אדם פרטי או גוף מאוגד זכויות מתוקף היותו "מבוטח". זכויות אלו נקבעות, בין היתר, במסגרת הפוליסה, תקנוני הקרן או הקופה, חקיקה ותקדימים משפטיים.

בירור היקף זכויות המבוטח עלול להיות מורכב ביותר ומנוסח בשפה מקצועית שאינה מוכרת למבוטח. ולכן מומלץ לפנות לבעלי מקצוע כדי למצות את הזכויות במקרה הצורך.

חברת ג. אליגון בע"מ מספקת חוות דעת מומחה בדבר זכויות מבוטחים, בין היתר, בסוגיות הבאות:

  • היקף ומועד תשלום הפיצוי לו זכאי המוטב בפוליסות ביטוח מסוגים שונים (ביטוחים אלמנטאריים, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי מנהלים ועוד);
  • היקף הפקדות הכספים לפוליסה ומועדן;
  • נאותות השימוש במדדים ובריביות; וכן
  •  עמידה בתנאי הפוליסה או בתקנונים.

במקרים רבים לצורך הכנת חוות הדעת יש לכלול, מלבד ניתוח הזכויות, תחשיב של הנזק הכספי אשר נגרם כתוצאה מהפרת הזכויות הקיימות. תחשיב הנזק הינו תחשיב אקטוארי המחייב את המומחה להפעיל ידע מעמיק בתחום הביטוח לצד ידע וניסיון בהכנת תחשיבים מהוונים המתייחסים למצבי אי-וודאות.

לצורך הכנת חוות דעת במקרים של חשד לפגיעה בזכויות חשוב לבחור בגורם אשר אינו תלוי בדרך זו אחרת באחד הצדדים המעורבים.

לחברת ג. אליגון בע"מ ידע מעמיק בתחומי ביטוח, וכן בתחומי הפנסיה והגמל.

Login