newsletter-header

הפסדי פנסיה וזכויות עובדים

במשק העבודה בישראל זכויות עובדים הינן תוצאה של נוהג הקיים במקום העבודה, הסכמי העסקה אישיים, הסכמים קיבוציים ותהליכי חקיקה.

פגיעה בזכויות עובדים מתקיימת בכל מקרה בו המעסיק אינו ממלא את ההסכמות הקיימות וכתוצאה מכך נפגע העובד.

הפסדי פנסיה נגרמים, בין היתר, במצבים הבאים:

  • אי-עמידה בהוראות חוק, כדוגמת צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957;
  • מועד ההפרשה לתוכנית הסוציאלית (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל), על ידי המעביד, של סכומים אשר נוכו משכרו של העובד וכן של סכומים המשולמים על ידי המעביד אינו בהתאם לתנאי התוכנית;
  • סכום ההפרשה לתוכנית הסוציאלית אינו תואם את תנאי התוכנית הנקבעים במעמד ההצטרפות לתוכנית, בין היתר, כתוצאה מכך שההפרשה לפוליסה אינה כוללת את כל רכיבי השכר המצריכים הפרשה;
  • תנאי התוכנית אינם תואמים את ההוראות הקיימות בהסכם הקיבוצי התקף בענף אליו משתייך המפעל.

במקרים בהן התרחשה פגיעה בזכויות העובד, לרבות הפסד פנסיה, קיימת משמעות לעריכתו של תחשיב כלכלי המכמת את ההפסדים. מאחר ובדרך כלל לפגיעה השלכות עתידיות והעתיד טומן בחובו אלמנטים בלתי צפויים, עולה הצורך בעריכת תחשיב אקטוארי הלוקח בחשבון, בין היתר, את אובדן הכספים אשר היו צריכים להיות משולמים בעבר ואת מספר השנים הצפויות בגינן יש לקבל כספים בעתיד.

חברת ג. אליגון בע"מ עורכת תחשיבים אקטואריים במקרים של פגיעה בזכויות עובדים ובמסגרת זו גם במצבים של הפסד פנסיה. תחשיבים אלו משמשים לצורך אמידת הנזק לעובד וקביעת הפיצוי ההולם בגינו.

לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב בהכנת התחשיבים האקטואריים הנדרשים במקרים של פגיעה בזכויות עובדים והפסדי פנסיה ובהכנתן של חוות הדעת הנלוות להם. כמו כן, גיורא אליגון, מנכ"ל החברה, כיהן כנציג ציבור בבית הדין לעבודה (אזור ת"א) במשך מספר שנים ולמד להכיר כיצד מתייחס בית הדין לעדויות ומהן נקודות המפתח אותן יש להדגיש.

Login