newsletter-header

פגיעה בכושר ההשתכרות כתוצאה מנכות או ממוות

במקרים בהם אדם נפגע או קיפח את חייו כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה או כתוצאה מרשלנות של צד ג', קיימת לו או לבני משפחתו הזכות לתבוע פיצויים בגין הפגיעה בכושר השתכרותו.

בתחום הנזיקין ג. אליגון בע"מ מספקת מספר תחשיבים בשיטות אקטואריות המיועדים לאמוד את סך הפיצוי המגיע לאדם או לבני משפחתו בעקבות הפגיעה בכושר ההשתכרות לרבות:

  • חישוב הפיצויים המגיעים במקרי נכות;
  • חישוב הפיצויים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים, בהתאם להוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים;
  • חישוב הפיצויים המגיעים בעקבות אובדן התמיכה בתלוייו של המנוח על פי שיטת הידות.

אקטואר, בבואו לחשב את סכום הנזק לוקח בחשבון בין היתר התפתחות הכנסות עתידיות, הסתברויות שונות, ריביות וקיזוזים שונים הנדרשים לצורך החישוב.

מאחר וחישובים אלו הינם מורכבים ביותר ומחייבים התמחות מיוחדת בית המשפט מוצא לנכון לא מעט פעמים להפנות את התובע לקבלת חוות דעת מומחה. לג. אליגון בע"מ יש ניסיון רב בהכנת חוות דעת לבית המשפט ואף במתן עדות במידת הצורך.

חקיקה רלוונטית

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו - 1976

 

Login