newsletter-header

עריכת מחקרים סטטיסטיים והכנת תחזיות

צורכי ניהול יעיל של מצבת העובדים בחברה ושל עלויות השכר נדרשים מנהלים לעריכת תחזיות רלוונטיות ומהימניות, בהן תחזיות בדבר תחלופת עובדים, תשלומים צפויים והוצאות חזויות.

תחזיות אלו עונות לדרישות המעסיק רק במקרים בהם הן נערכות באופן המביא בחשבון הן את ניסיון העבר הרלוונטי והן את תוכניות ההנהלה לעתיד.

חברת ג. אליגון בע"מ מציעה ללקוחותיה שירותי עריכת מחקרים סטטיסטיים והכנת תחזיות במטרה לסייע למנהלים בתהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לניהול כוח העבודה.

שירותים המוצעים למעבידים במסגרת זו כוללים בין היתר:

  • עריכת מחקרי עזיבות;
  • עריכת מחקרים בדבר גידול שכר;
  • הכנת תחזית בדבר תחלופת עובדים;
  • הכנת תזרים מזומנים בגין הטבות שונות המשולמות לעובדים;
  • הכנת תחזית עלויות בגין הטבות לעובדים (בהתאם להגדרת העלויות הקיימת בתקן חשבונאות בינלאומי 19).

Login